declutch

declutch
[di:΄klʌtʃ] v տեխ. անջատել, միմյան ցից բաժանել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • declutch — v. i. & t. to disengage the clutch of a car. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • declutch — The action of disengaging the clutch (i.e. releasing the clutch pedal or lever). Also see double declutch …   Dictionary of automotive terms

 • declutch — v.intr. disengage the clutch of a motor vehicle. Phrases and idioms: double declutch release and re engage the clutch twice when changing gear …   Useful english dictionary

 • declutch — /dee kluch /, v.i. to release a clutch. [DE + CLUTCH1] * * * …   Universalium

 • declutch — verb To disengage the clutch on a vehicle or other engine with PTO …   Wiktionary

 • declutch — de·clutch || ‚diː klÊŒtʃ v. release the clutch (of a car) …   English contemporary dictionary

 • declutch — verb disengage the clutch of a motor vehicle …   English new terms dictionary

 • declutch — de·clutch …   English syllables

 • declutch — /diˈklʌtʃ/ (say dee kluch) verb (i) to disengage the clutch of a motor vehicle, etc …  

 • double-declutch — doubˈle declutchˈ intransitive verb (motoring) To change into a different gear by first changing to neutral, increasing the engine speed, then engaging the chosen gear, disengaging the clutch at both stages • • • Main Entry: ↑double …   Useful english dictionary

 • double-declutch — verb To disengage the clutch twice in quick succession to change gear on a vehicle with no synchromesh …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”